Kaz Strankowski
Photos of Kaz Strankowski (Via: strankowski.tumblr, lanciatrendvisions)Kaz Strankowski Photos

Entitled ‘Searching for Purity’, this striking series of black-and-white portraits is the work of visionary photographer Kaz Strankowski. Strankowski captures architectural subjects...[More]


These Kaz Strankowski Photographs Capture Structural Elements 1These Kaz Strankowski Photographs Capture Structural Elements 2These Kaz Strankowski Photographs Capture Structural Elements 3These Kaz Strankowski Photographs Capture Structural Elements 4These Kaz Strankowski Photographs Capture Structural Elements 5These Kaz Strankowski Photographs Capture Structural Elements 6These Kaz Strankowski Photographs Capture Structural Elements 7These Kaz Strankowski Photographs Capture Structural Elements 8These Kaz Strankowski Photographs Capture Structural Elements 9These Kaz Strankowski Photographs Capture Structural Elements 10
Photo Galleries Hot Art & Design Photo Galleries

Modernly Surreal Collages

1 Modernly Surreal Collages


Hoop-Inspired Sport Venues

2 Hoop-Inspired Sport Venues


Literally Statuesque Landscapes

3 Literally Statuesque Landscapes3D Tape Installations

4 3D Tape Installations


Iconic Carved Marble Chairs

5 Iconic Carved Marble Chairs


Surreal Underworld Photography

6 Surreal Underworld Photography