Viktoriya The Great by Txema Yeste
Photos of Viktoriya The Great by Txema Yeste (Via: txemayeste.es, fashioncopious.typepad)Viktoriya The Great by Txema Yeste Photos

The title of this eye-catching editorial says it all, as Viktoriya The Great by Txema Yeste captures the domineering gaze of the mesmerizing model. Starring Viktoriya Sasonkina, Viktoriya The Great by…[More]


Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 1Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 2Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 3Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 4Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 5Viktoriya The Great by Txema Yeste Exudes Exquisite Intensity 6
Photo Galleries Hot Fashion Photo Galleries

Trailer Park Editorials

1 Trailer Park Editorials


Tender Sisterhood Editorials

2 Tender Sisterhood Editorials


Aggressively Athletic Fashion Campaigns

3 Aggressively Athletic Fashion CampaignsPlayful Prehistoric Editorials

4 Playful Prehistoric Editorials


Mural Sleeve Tattoos

5 Mural Sleeve Tattoos


Mirrored Aquatic Editorials

6 Mirrored Aquatic Editorials